Boshlang‘ich ta’lim matematika darsliklari

1

Matematika 1-sinf [Matn]: darslik / L.O‘rinboyeva [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta‘lim markazi, 2021 – 160 b.

2

Matematika 2-sinf [Matn]: darslik / L.O‘rinboyeva [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta’limmarkazi, 2021. – 192 b.

3

Matematika: 3­sinf uchun  darslik / S.Burxonov, O‘.Xudoyorov, Q.Norqulova, N.Ruzikulova,  L.Goibova. – T.: «SHARQ», 2019. – 208 b.

4

Matematika: [Matn]: umumiy o‘rta  ta’lim  maktablarining 4- sinfi  uchun darslik. / N.U. Bikbayeva. –  Qayta  ishlangan va  to‘ldirilgan  5-nashri. – Toshkent;  “O‘qituvchi“  NMIU, 2020. – 208 b.

 

Darslik, o‘quv qo‘llanma va boshqalar

5

Haydarov M., Hasanboåva O. Pådagogik amaliyotni tashkil etish måtodikasi. Toshkånt. TDPU, 2003 yil. 40 båt

6

Jumaev M.E,  Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasidan praktikum.  (O O‘YU uchun ) Toshkent. “O‘qituvchi” 2004 yil

7

Jumaev M.E., Tadjieva Z.G‘,  Boshlang‘ich sinflarda matematikadan fakultativ darslarni tashkil etish metodikasi.  Toshkent. “TDPU” 2005 yil.

8

Jumayev M.E. Bolalarda boshlang‘ich matematik tushunchalarni rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. Pedagogik yo‘nalishdagi kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma.«Ilm-Ziyo» nashr. Toshkent - 2014.15 b.t.

9

Jumayåv M.E,  Bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish nazariyasi va metodikasi.  (KHK uchun ) Toshkånt. “Ilm Ziyo” 2005 yil.

10

Jumayåv M.E, Jumayåv E.E, Adilxanova N. Boshlang‘ich sinflarda matåmatika o‘qitish måtodikasi / (KHK  uchun ) Toshkånt. “Ilm Ziyo” 2003 yil.

11

Yangi tahrirdagi Davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturi

 

Internet manbalar

12

www.ziyonet.uz

13

www.tdpu.uz

14

www.edu.uz

15

www.uzedu.uz